elkarteazornotza@gmail.com 611 719 022

GARBIGUNE MUGIKORRA

Garbigune mugikor batek hondakinen bilketa egokia eta selektiboa hurbilduko die herritarrei

  • Astelehenetik ostiralera, Zubiondo plazan dagoen edukiontzi konpartimentatu batek bizilagunentzako joan-etorriak saihestuko ditu.
  • Doako zerbitzua da eta Bizkaiko udalerri guztiei eskaintzen zaie, baldin eta atxikitzeko interesa badute. Helburua herritarrei hondakinen bilketa egokia eta selektiboa erraztea eta hurbiltzea  da.

Amorebieta-Etxano, 2021eko urtarrilaren 18an, astelehena. Birziklapenaren kontzeptua herritarrengandik hurbilago eta errazago jartzea da Garbigune Mugikorra zerbitzuaren helburua. Zerbitzua Zubiondo plazan egongo da, astelehenetik ostiralera bitartean. Izan ere, asmoa ohiko garbiguneetara joateko aukera emateaz gain, udal-mugarte barruan bertan ere egin ahal izatea  da.

 

 

Garbigune Mugikorra zerbitzua Garbikerrek –Bizkaiko Foru Aldundiko Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailari atxikitako Sozietate Publikoa– 2018ko azaroa-2019ko urria aldian martxan jarritako ekimena da. Horretara atxikitzeko interesa duten Bizkaiko udalerri guztiei eskainitako doako zerbitzua da, herritarrak hondakinen bilketa egokira eta gaikako bilketara hurbiltzea xede duena.

 

Asebetetze inkesten emaitzak jaso ondoren eta parte hartu duten udalerrien ekarpenei esker, zerbitzuaren alderdi batzuk hobetuko dira, inkestetan hautemandako beharrak estaltzeko. Hobekuntza horien artean garbigune mugikorreko beste 4 unitate eskuratzea dago. Horrek, ezarpenetik ezarpenera udalerri bakoitzean egonaldi luzeagoa eta aldi berean kadentzia motzagoa barne hartzen duen zerbitzua ematea ahalbidetuko du.

 

Garbigune mugikorreko zerbitzua konpartimentuak dituen edukiontzi batek osatzen du, diseinu atseginekoa, herritarrek horretarako prestatutako lekuetan tamaina txikiko hondakinak uzteko.

 

Hauek dira zerbitzu honetan onartutako hondakinak: etxetresna elektriko txikiak, sukaldeko tresneria, sukaldeko olioa (ontzi itxia), telefono mugikorrak, kableak, pinturak eta disolbatzaileak, aerosolak, xurgatzaile kutsatuak, tonerrak, tinta-kartutxoak, kapsula metalikoak, kapsula plastikoak, pilak, CDak, DVD, kaseteak eta erradiografiak.

 

Garbigune mugikorra udalerri bakoitzean txandakatuz doa, udal bakoitzak eskatutakoaren arabera, bere tamainaren arabera, gehienez astebetez eta eguneko 24 orduetan, astelehenetik ostiralera erabili ahal izango da.

 

Un garbigune móvil acercará a la ciudadanía la recogida adecuada y selectiva de los residuos

  • Desde este lunes hasta el viernes, un contenedor compartimentado situado en la céntrica Plaza Zubiondo, evitará desplazamientos a las y los vecinos del municipio.

  • Se trata de un servicio de carácter gratuito ofrecido a todos los municipios de Bizkaia que estén interesados en adherirse al mismo y cuya finalidad es la de facilitar y acercar a la ciudadanía la recogida adecuada y selectiva de los residuos

Amorebieta-Etxano, a 18 de enero de 2021, lunes. Hacer más fácil y cercana a la ciudadanía el concepto del reciclaje, es el objetivo del servicio Garbigune Móvil que estará situado en la céntrica Plaza Zubiondo entre el lunes y el viernes. Esta iniciativa tiene como finalidad que las personas no tengan que desplazarse, únicamente, a los puntos limpios tradicionales ya existentes pudiendo hacerlo en el propio término municipal.

 

Este servicio de Garbigune Móvil fue puesta en marcha por Garbiker – Sociedad Pública adscrita al Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputación Foral de Bizkaia – durante el periodo noviembre 2018-octubre 2019. Se trata de un servicio de carácter gratuito ofrecido a todos los municipios de Bizkaia que estén interesados en adherirse al mismo y cuya finalidad es la de facilitar y acercar a la ciudadanía la recogida adecuada y selectiva de los residuos.

 

Tras recoger los resultados de las encuestas de satisfacción y gracias a las aportaciones realizadas por los municipios participantes, se ha procedido implementar ciertas mejoras del servicio con el objetivo de cubrir las necesidades detectadas en dichas encuestas. Entre estas mejoras destaca adquisición de otras 4 unidades de garbigune móvil, lo que  permitirá abordar un servicio que abarque un periodo de permanencia más largo y a su vez una cadencia más corta entre implantación e implantación por municipio.

 

El servicio de garbigune móvil está compuesto por un contenedor compartimentado, de diseño amable, donde la ciudadanía puede depositar, en los diferentes habitáculos preparados para ello, diversos residuos de pequeño tamaño.

 

Los residuos admisibles en este servicio son los siguientes:  pequeños electrodomésticos, menaje de cocina, aceite de cocina (envase cerrado), teléfonos móviles, cables, Pinturas y disolventes, aerosoles, absorbentes contaminados, tóners, cartuchos de tinta, Cápsulas metálicas, cápsulas plásticas, pilas, CDs, dvds y casetes y radiografías.

 

El Garbigune Móvil irá rotando por los distintos municipios con una periodicidad, en función de la solicitada por cada Consistorio en función de su tamaño, de un máximo de una semana, pudiéndose utilizar las 24 horas del día y de lunes a viernes.