elkarteazornotza@gmail.com 611 719 022

DESGAITASUN TRATAMENDU ETA PROGRAMETARAKO LAGUNTZAK

DESGAITASUN TRATAMENDU ETA PROGRAMETARAKO LAGUNTZAK

Amorebieta-Etxanoko Udalak epea zabaldu du desgaitasuna duten adin txikikoen tratamenduetarako eta programetarako laguntzak eskatzeko
  • Amorebieta-Etxano udalerri bakarra da 6tik 18 urtera bitarteko adin txikiko hauentzat laguntza ekonomikoak ematen dituena.
  • Laguntza hauen helburua adin txikikoen bizi-kalitatea hobetzea eta hauek familia, eskola eta gizarte ingurunean txertatzen laguntzea da.
  • Laguntzak eskatzeko epemuga 2021eko urriaren 31n beteko da.

Amorebieta-Etxanoko Udalak epea zabaldu du desgaitasuna duten udalerriko adin txikikoen tratamenduetarako eta programetarako diru-laguntzak eskatzeko. Laguntza hauen helburua adin txikikoen autonomia sustatzea eta hala nola familia, eskola eta gizarte esparruan txertatzen laguntzea da.

Laguntza ekonomikoa gizarte zerbitzuetako erakundeen eta entitateen eskutik haur-gazteen garapenerako jasotako tratamendu terapeutikoen gastuak estaltzera bideratuko da. Deialdiaren diru-laguntzetarako gehieneko zenbatekoa 35.000 eurokoa da.

Amorebieta-Etxanoko Udalak emandako laguntza hauek haurtzaro eta nerabezaro guztian zehar arreta bermatzea ahalbidetzen dute, izan ere, Bizkaiko Foru Aldundiaren asistentziari, zeinen bitartez 0 eta 6 urte arteko arreta goiztiarra ordaintzen den, jarraipena ematen diote.

Horrela, Amorebieta-Etxanoko Udala 18 urte bete arte haur-gazteen desgaitasun fisiko, psiko-sozial, kognitibo eta/edo sentsorialaren  garapenean eraginak konpentsatzera edo arintzera bideratutako tratamenduetarako diru-laguntzak ematen jarraitzen duen bakarra da.

Eskariak aurkezteko epea martxoaren 16an zabaldu da eta 2021eko urriaren 31n amaituko da. Eskariak Udaletxeko Erregistro Nagusian aurkeztu beharko ditu pertsona onuradunak edo bere tutoreak, Herritarren Arretarako Zerbitzuaren bidez.

Laguntzak eskuratu ahal izango dituzte eskaria egin aurretik Amorebieta-Etxanon azken hamabi hilabetetan erroldatuta dauden 6tik 18 urtera bitarteko adin txikikoek, betiere Bizkaiko Foru Aldundiaren arabera % 33ko edo gehiagoko desgaitasuna badute.

 

AYUDAS PARA TRATAMIENTOS Y PROGRAMAS DE MENORES CON DISCAPACIDAD

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano abre el plazo para solicitar las ayudas para tratamientos y programas de las y los menores con discapacidad
  • Amorebieta-Etxano es el único municipio que concede ayudas económicas de este tipo a menores de 6 a 18 años.
  • El objetivo es mejorar la calidad de vida de las y los menores y su integración en el entorno familiar, escolar y social.
  • El plazo para solicitarlas finaliza el 31 de octubre de 2021

El Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano abre el plazo para solicitar las subvenciones para tratamientos y programas de ayuda para las y los menores con discapacidad del municipio. El objetivo de estas ayudas es mejorar su autonomía y su integración en el entorno familiar, escolar y social.

El apoyo económico se destinará a sufragar los gastos de tratamientos terapéuticos para el desarrollo infanto-juvenil impartidos por instituciones o entidades del ámbito de los servicios sociales. La cuantía máxima para las subvenciones convocadas es de 35.000 euros.

Estas ayudas del consistorio zornotzarra permiten garantizar la atención durante toda la infancia y la adolescencia, ya que dan continuidad a la asistencia de la Diputación Foral de Bizkaia, que sufraga la atención temprana de 0 a 6 años.

De esta manera, el Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano es el único que continúa subvencionando hasta los 18 años los tratamientos dirigidos a compensar o paliar los efectos en el desarrollo infanto-juvenil de la discapacidad, ya sea física, psicosocial, cognitiva y/o sensorial.

El plazo de presentación de solicitudes comenzó ayer, 16 de marzo, y finalizará el 31 de octubre de 2021. Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento, a través del Servicio de Atención Ciudadana, por parte de la persona beneficiaria o su tutora o tutor.

Podrán acceder a las ayudas las y los menores de 6 a 18 años empadronados en Amorebieta-Etxano, los últimos doce meses ininterrumpidos previos a la solicitud, y que tengan una discapacidad del 33% o superior reconocida por la Diputación Foral de Bizkaia.